Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/uvgscz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs5/uvgscz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Funkce a účinnost | uvgs
+420 605 278 311 info@uvgs.cz

Účinnost a funkce

Fotokatalytické nátěry FN NANO® vykazují mimořádně silný efekt při čištění vzduchu a ochraně povrchu proti usazování špíny a mikroorganimů. Svojí fotokatalytickou účinností překonávají konkurenční produkty na trhu až stonásobně

Co je fotokatalýza?Jak probíhá aplikace?

FUNKCE

Čištění vzduchu

Mimořádná fotokatalytická účinnost a speciální morfologie povrchu vytvořeného nátěrem FN NANO® umožňuje jeho využití jako čističky vzduchu pro účinné odstraňování široké škály polutantů (škodliviny, alergeny a nepříjemné pachové látky v ovzduší).

FN NANO® je až dosud jedinou fotokatalytickou nátěrovou technologií na trhu, jejíž účinnost je taková, že při jediném kontaktu vzdušné masy s fotokatalytickým povrchem nátěrové vrstvy dochází v průměru k odbourání přibližně 50% rozložitelných polutantů (údaj je prokázán testy nezávislých analytických pracovišť v ČR i zahraničí). Tento parametr je pro funkci čištění vzduchu klíčový a zaručuje vysokou účinnost čištění vzduchu jak v interiérech, tak i v exteriéru.

Proto vždy požadujte jen certifikované produkty.

Poznámka: konkurenční nátěrové hmoty domácích i zahraničních výrobců (1. generace) dosahují v současné době účinnosti maximálně do 5% rozkladu polutantů. Proto je jejich skutečný efekt při čištění vzduchu zcela zanedbatelný.

Ochrana proti usazování mikroorganismů

Světlem aktivovaný fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje silný antimikrobiální efekt. Tento efekt je fyzikální povahy a jeho mechanismus je založen na využití speciální morfologie, nátěrové vrstvy, jejím minerálním složení a na využití polovodičového jevu při němž světelná energie vytváří na porchu mikrokrystalů polovodiče oxidu titaničitého volné elektrony a elektronové díry. Mikroorganismy si proti tomuto fyzikálním mechanismu nedokážou vytvářet imunitu nebo mutovat. Tento mechanismus navíc působí trvale, na rozdíl od chemických prostředků, které přestávají působit ve velmi krátkém časovém úseku od jejich použití (většina jenom po dobu, než zaschnou). vyvinuli jsme hybrydní  biocidní přípravek – funkční nátěr FN NANO®1 BioMax, který obsahuje účinnou biocidní látku a kombinuje její působení s fyzikálním fotokatalitickým antimikrobiálním mechanismem.

Ochrana proti usazování špíny a mikroorganismům

Fotokatalytický FN NANO® povrch vykazuje supersilnou samočistící funkci. Plochy ošetřené FN NANO® zůstávají dlouhodobě čisté. Tyto plochy se každodenně aktivně čistí, na rozdíl od hydrofobních prostředků, které pouze zpomalují zašpinění povrchu.

Mechanismus působení:

 • Fotokatalytický efekt vytváří vysoce oxidační povrch, který na prachových částicích spálí lepivé organické látky (pyrény, dehet aj.).
 • Anorganické prachové zbytky špíny jsou pak z povrchu odstraněny v důsledku působení proudění vzduchu a venku i deště.
 • Světlem aktivovaný FN NANO® povrch zabraňuje navíc aktivně usazování zelené řasy, plísní a následně mechu a lišejníkům.
 • FN NANO®povrch vykazuje vysokou odolnost proti pavučinám.

Dokonalá ochrana povrchu staveb proti degradujícím účinkům ultrafialového záření

Fotokatalytický FN NANO® povrch obsahuje velké množství polovodičových mikro-krystalů oxidu titaničitého, které pohlcují ultrafialové záření. Tento materiál v FN NANO® nátěrové vrstvě zabrání průniku ultrafialového záření. Tím chrání svůj podklad před jeho ničivými účinky, které se projevují „šisováním“ barev a degradací organických pojiv, které jsou součástí  značné části barev, nátěrů a omítkovin používaných ve stavebnictví.

Antigraffiti ochrana

FN NANO® povrchová vrstva umožňuje snadné odstranění graffiti a ztěžuje jejich vytváření sprayery. Na rozdíl od ostatních antigraffiti nátěrů je plně paropropustná, snadno odstranitelná a snadno obnovitelná.

ANTIGRAFFITI POVRCH LZE VYTVOŘIT JEN V BÍLÉM PROVEDENÍ ZA POUŽITÍ KOMBINACE PRODUKTŮ FN NANO®1 A FN NANO®2.

Antigraffiti efekt je výsledkem několika vlastností nátěrové FN NANO® vrstvy:

 •   hydrofilita  =  molekulární vrstva vody na povrchu nátěrové vrstvy ztěžuje přilnutí barvy k ploše natřené FN NANO®
 •   vysokopovrchový materiál FN NANO® vrstvy absorbuje velké množství barvy a zabraňuje jejímu proniknutí k podkladu a způsobuje ucpání fixu
 • relativně měkká struktura materiálu FN NANO® vrstvy umožňuje snadné odstranění mechanickými prostředky bez narušení podkladu
 • fotokatalytický efekt zajišťuje pozvolné samočištění graffiti

Pro rychlé odstranění graffiti stačí jednoduché mechanické prostředky – kartáč a tlaková voda. Obnova antigraffiti povrchu se provádí pouze v místě, kde bylo provedeno odstranění graffiti.

Mechanismus obrany proti usazování a růstu mikroorganismů

Vysoce účinný fotokatalytický povrch vytváří pro usazování a růst mikroorganismů mimořádně nepříznivé podmínky na základě vzájemně propojených efektů: (zachycení, uvěznění, izolace, vyhladovění, deaktivace a smrt a rozklad)

 1. Zachycení: Vysoká porézitost a mikrostruktura vrstvy účinně zachycuje mikroorganismy i prachové částice.
 2. Uvěznění: Mikroorganismy nejsou schopny se vlastními silami z labyrintu pórů vysvobodit
 3. Izolace: ve struktuře jsou mikroorganismy od sebe izolovány, nemohou se reprodukovat a vytvářet kolonie.
 4. Vyhladovění: Složení vrstvy je plně minerální a mikroorganismy zde nemají žádnou potravu. Fotokatalytický jev navíc účinně odstraňuje z povrchu mikroskopické částečky organických nečistot, které by mohli sloužít mikroorganismům jako potrava.
 5. Deaktivace a následná smrt: vzniká v důsledku přímého kontaktu mikroorganismů se světlem aktivovaným fotokatalytickým povrchem, na němž volné elektrony a elektronové díry roztrhají vazby v molekulách a tím dojde k narušení funkčních skupin a membrán mikroorganismů.
 6. Rozklad: mrtvá těla mikroorganismů, která by za normálních okolností mohla produkovat velmi toxické látky jsou ve fotokatalytické vrstvě následně kompletně rozložená a mineralizována.
 7. Antimikrobiální bariéra: Struktura vrstvy s velikostí pórů pod 5mm působí i jako antimikrobiální bariéra proti průniku plísní a vláknitých hub. Přestože plíseň FN NANO® nátěr nemůže zabít, tenká vrstva plíseň nepropustí. Mikroskopické spóry plísní na povrchu nátěru jsou izolovány a postupně zahynou nahoře uvedeným způsobem

V důsledku toho se na světlem aktivovaných plochách, kde jsou aplikovány FN NANO® nátěry neusazují ve vnějším prostředí řasy ani plísně a v interiéru prováděné stěry prokázaly, že na nich nejsou prakticky žádné mikroorganismy.

Fotokatalýza je velmi šetrné a ekologické řešení, protože na rozdíl od desinfekcí nevnáší do prostředí žádné chemické látky a její účinky jsou nevyčerpatelné  –  poháněné denním světlem.

Mechanismus samočištění

FN NANO® povrch se sám účinně čistí od prachu, sazí a mikrokapének mastnoty, které se jinak postupně na povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí usazují jako nános špíny. Samočistící funkce je působena dvěma mechanismy.

Tím prvním je fotokatalýza, která účinně rozloží všechny lepkavé organické složky mikroprachu, a tak mu zamezí pevně se přilepit na povrch a návazně pronikat do hloubky.

Druhým mechanismem je superhydrofilita světlem aktivovaného fotokatalytického povrchu fotokatalyzátoru. Kapénky vody se na něm roztečou do souvislé vrstvičky, po níž další voda snadno stéká a unáší sebou prachové částice špíny, které fotokatalýza zbavila lepkavých organických složek.

V důsledku kombinace fotokatalytického efektu se superhydrofilitou pak na povrchu tvořeném TiO2 fotokatalyzátorem neulpívá špína. Její organické složky jsou spáleny fotokatalýzou a anorganické prachové zbytky jsou pak z povrchu snadno odstraněny v důsledku působení deště a větru.

Ochrana proti ničivým účinkům ultrafialového záření

Působení ultrafialového záření je jedním z hlavních vlivů, které působí degradaci pojiva nátěrových hmot a fasádních stěrek. To vede k jejich postupnému rozpadu.

Funkční nátěry FN NANO® obsahují velké množství fotoaktivního oxidu titaničitého. Jeho nanokrystaly pohlcují ultrafialové záření (UV).  Díky jejich vysoké koncentraci nepronikne přes nátěrovou vrstvu k podkladu, nepronikne prakticky žádné UV záření.

Materiály vykazující fotokatalytickou účinnost jsou schopny čistit vzduch od široké škály v něm rozptýlených organických i některých anorganických látek (například oxidy dusíku (NOx) a oxidy síry (SOx).

Pokud se molekula (nebo mikroskopická prachová částice) dotkne světlem aktivovaného fotokatalytického povrchu, dojde k její oxidaci vzdušným kyslíkem a v konečném efektu dojde k jejímu rozložení až na základní minerální součásti (zejména molekul H2O a CO2). Vzduch je čištěn tím, že zapáchající nebo nebezpečné organické látky jsou přeměněny na molekuly vody a oxidu uhličitého.

Podrobnější informace o NOx

Nejvýznamnější anorganickou imisní znečištující látkou jsou oxidy dusíku (NOx). Světlem aktivovaný fotokatalytický povrch dokáže odstraňovat NOx ze vzduchu tak, že významně urychluje přírodní procesy vedoucí k jejich přeměně v pevnou látku – dusičnany.  Pro efektivní čištění vzduchu v interiérech nebo ve vnějším prostředí (čištění ovzduší od imisí) jsou však využitelné pouze takové materiály, které vykazují dlouhodobě (i po několika letech) velmi vysokou fotokatalytickou účinnost (při jediném kontaktu vzdušné masy se světlem aktivovaným fotokatalytickým povrchem dojde k odstranění minimálně 15% NOx (NO a NO2)).